30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603
YÖNETMELİK
Türk Patent Enstitüsünden:
556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Marka” ve
“Bülten” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,”
“Bülten: Yayın ortamının türüne bakılmaksızın marka başvurularına ilişkin bilgilerin yayımlandığı Resmi
Marka Bültenini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru tarihi, başvuru dilekçesinin ve başvuru için gerekli evrakların Enstitü tarafından alındığı tarih, saat
ve dakikadır. Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, başvuru
tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde,
uluslararası tescil numarası küçük olan önce yapılmış sayılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru hakkına sahip olanlar ve başvuru dilekçesi
MADDE 7 – Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya bunların vekilleri marka tescil başvurusunda bulunabilir.
Marka tescil başvurusu, Enstitü tarafından duyurulan Marka Tescil Başvuru Formu bilgisayar ortamında
doldurulmak suretiyle Enstitüye sunulur. Elle doldurulmuş başvuru dilekçeleri kabul edilmez.
Marka başvuru dilekçesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.
a) Başvuru sahibinin kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.
b) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilin sicil numarası, kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.
c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
ç) Markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneği.
d) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki
karşılığı.
e) Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu
numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
f) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
g) Ödemelere ilişkin bilgiler.
ğ) Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
a) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
b) İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
c) Rüçhan hakkı talebi varsa, buna ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa, 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
d) Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik yönetmelik.
e) Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin
aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen başvuru ücreti tek sınıflı marka tescil başvuru ücretidir. Bir marka tescil
başvurusu birden fazla sınıf için yapılmışsa, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ücrete ek olarak (b) bendinde
belirtilen ilave sınıf ücreti de ödenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Marka tescil başvurusu dahil Enstitü nezdinde marka ile ilgili işlemlerin vekil aracılığı ile
yürütülecek olması halinde, vekilin Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz olması, temsil yetkisini ve tarih
bilgisini içeren yazılı vekaletname aslının veya marka vekili tarafından aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tarihini
içerir suretinin Enstitüye teslim edilmesi zorunludur.
Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan kişilerce yapılan marka tescil başvurularında, başvuru veya
tescil sonrası yapılacak diğer işlemlere ilişkin bildirimler başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgahı varsa doğrudan
başvuru sahibine yapılır. Başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa başvuru sahibine vekil ataması için 2 aylık
süre verilir. Bu süre içerisinde vekil atanmaz ise başvuru veya talep işlemden kaldırılır.
Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz bir vekil aracılığıyla yapılan başvuru ya da taleplerde
1vekaletnamenin Enstitüye sunulmaması veya sunulan vekaletnamenin birinci fıkrada belirtilen şartları taşımaması
halinde, eksikliğin giderilmesi için vekile 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde
başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de ikametgahı varsa bildirimler doğrudan başvuru ya da talep sahibine yapılır.
Başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa başvuru ya da talep işlemden kaldırılır.
İtirazla ilgili işlemlerde, itiraz süresi içerisinde vekaletnamenin Enstitüye sunulması zorunlu olup
vekaletnamenin sunulmaması halinde itiraz sahibinin Türkiye’de ikametgahı varsa bildirimler doğrudan itiraz sahibine
yapılır. İtiraz sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa itiraz işlemden kaldırılır.
Enstitü nezdinde başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi, itirazın geri çekilmesi işlemleri ile
kısmen veya tamamen bu sonuçları doğuracak işlemlerin vekil tarafından yapılabilmesi için, bu yetkileri açıkça
belirten ve noter tasdikli vekaletname sunulması gerekir.
Enstitü nezdinde işlem gören marka tescil başvurusu, itiraz veya diğer talepler hakkında birden fazla vekil
tayin edildiği durumlarda bildirime konu talep için yetkilendirilmiş vekillerden herhangi birine bildirimde bulunulması
yeterli olup, bu bildirim asile yapılmış sayılır.
Enstitü, vekaletnameyle ilgili olarak makul sebeplerle şüpheye düşerse, vekilden noter tasdiki de dahil her
türlü delilin sunulmasını isteyebilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Şekli inceleme
MADDE 10 – Enstitü, bir marka tescil başvurusunu 7 nci madde ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi ve uygulanabilir durumlarda (b), (c), (ç) ve (d) bentleri açısından inceler.
Başvuru tarihi, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru dilekçesinin, markanın baskı yoluyla
çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneğinin, başvuruya konu malların veya hizmetlerin listesinin ve başvuru ücretinin
ödendiğini gösterir bilgi veya belgelerin Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.
İkinci fıkrada belirtilen unsurlardan herhangi birinin eksik olduğu tespit edilirse başvuru şeklen reddedilir ve
başvuru sahibine söz konusu eksikliklerin giderilmesi için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin
giderilmesi halinde başvuru işlemlerine devam edilir. Bu durumda başvuru tarihi, eksiklikleri giderilen bilgi veya
belgelerin Enstitüce alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır. Eksikliklerin belirtilen süre içerisinde
giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.
İkinci fıkra kapsamı dışında kalan eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine 2 aylık süre verilir. Bu süre
içerisinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru tarihi etkilenmez. 9 uncu ve 11 inci madde hükümleri saklı kalmak
üzere 2 aylık süre içerisinde bu fıkra kapsamındaki eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.
Ancak 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen bilgi veya belgenin verilen 2 aylık süre içerisinde veya (e) bendinde
belirtilen belgenin Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince 3 aylık süre içerisinde Enstitüye
sunulmaması halinde başvuru sadece rüçhan hakkından yararlanamaz.
8 inci maddenin (d) bendinde belirtilen teknik yönetmelikte, başvuru sahibi veya sahipleri gerçek kişi ise
kimlik bilgilerinin, tüzel kişi ise ticaret unvanlarının, adreslerinin, başvuruya ilişkin tek bir yazışma adresinin, marka
örneğinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının, markanın kullanım usullerinin
açıklanması gerekmektedir. Ayrıca, garanti markası teknik yönetmeliğinde; markanın garanti ettiği mal veya
hizmetlerin ortak özelliklerinin, markayı kullanmaya yetkili kişilerin, markayı kullanma hakkının ne şekilde elde
edileceğinin, markanın kullanma hakkının verilmesinden sonra denetimlerin kim tarafından, nasıl ve hangi sıklıkta
yapılacağı ile teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların; ortak marka teknik
yönetmeliğinde de ortak markayı kullanmaya yetkili olan işletmelerin, teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde
uygulanacak yaptırımların belirtilmesi zorunludur.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine göre başvuru dilekçesinde bulunan mal
veya hizmetler Nice Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırılır.
Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya
hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir.
Başvuru dilekçesinde, tescili talep edilen mallar veya hizmetler genel tabir kullanılmadan yazılır. Mal veya
hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise, genel tabirlerin açıklanması için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde
açıklamanın Enstitüye sunulmaması halinde Enstitü açıklanması talep edilen genel tabirleri listeden çıkartır.
Enstitü, başvuru dilekçesinde yer alan mal veya hizmetlerin ait oldukları sınıflarda ve sınıf numaraları
üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Mal veya hizmet listesinin Nice Anlaşmasında yer alan esaslara
uygun olarak düzenlenmemesi halinde, gerekli görülen hallerde, Enstitü yapılacak düzenlemeler için başvuru
sahibinden sınıflandırma listesi düzenleme ücretinin 2 aylık süre içerisinde ödenmesini talep eder. Bu süre içerisinde
söz konusu ücretin ödendiğine ilişkin bilgi veya belgenin Enstitüye sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.
Birden fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıf ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi veya belgenin Enstitü
tarafından verilen 2 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulmaması halinde başvuru, mal veya hizmetlerin başvuru
dilekçesindeki yazılış sırası dikkate alınmak suretiyle, ödenen ücrete karşılık gelen sınıflar bakımından
2değerlendirmeye alınır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Süreler ve işlem formları
MADDE 12 – Kanun Hükmünde Kararnamede veya bu Yönetmelikte aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu
Yönetmelikte geçen tüm süreler 2 aydır.
Tebliğde yer alması kaydıyla, marka başvurusunun tescili için gerekli marka tescil belgesi düzenleme ücretinin
ödendiğini gösterir bilgi veya belgenin Enstitünün bu bilgi veya belgeyi talep etmesinden itibaren 2 aylık süre
içerisinde Enstitüye sunulması gerekir.
Bu Yönetmeliğin 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 33 üncü maddeleri ile ilgili diğer
maddeler gereğince yapılacak işlemlerde, başvuru sahibi tarafından Enstitüye gönderilen belgelerde eksiklik
olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru sahibine veya vekiline eksikliklerin giderilmesi için 2 aylık süre verilir. Bu
süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde bu maddelerde öngörülen işlemler yapılmaz, başvuru ya da talep
işlemden kaldırılmış sayılır ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir.
Bu Yönetmelikte geçen başvuru formu, talep, dilekçe veya başvuru dilekçesi, Enstitü tarafından geçerli kabul
edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Enstitüye sunulacak başvuru veya taleplerde Enstitü
tarafından geçerli kabul edilen bu işlem formlarının kullanılması zorunludur. Bu formlar kullanılmaksızın yapılan
başvuru veya taleplerde, başvuru veya talebin geçerli işlem formları ile hazırlanarak Enstitüye sunulması amacıyla 2
aylık süre verilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “aylık” ibaresi
“periyodik” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa, talep edilen işleme ilişkin yetkinin varlığının açıkça belirtildiği, 9 uncu
maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Unvan, adres veya nev’i değişikliklerinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
ç) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge ile
unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından
onaylanmış Türkçe tercümesi.”
“Değişiklik nedeninin aynı olması kaydıyla, talebin bir veya daha fazla marka tesciline veya başvurusuna
ilişkin olması halinde değişikliğin sicile kaydı, tescil veya başvuru sayısına bakılmaksızın tek bir ücret alınarak
yapılır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Marka sahibi; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya markanın cebri icra
yoluyla satılması nedeniyle değişmişse, değişiklik aşağıda belirtilen belgelerin sunulması halinde sicile kaydedilir ve
Gazetede yayımlanır.
a) Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
1) Talep dilekçesi.
2) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
3) Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya
hizmetlerin belirtildiği noter tasdikli devir sözleşmesi.
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
b) Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin
verilmesi zorunludur.
1) Birleşme veya ayni sermaye koyma borcuna konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep
dilekçesi.
2) Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce
onaylanmış belge.
3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
34) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
c) Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
1) Miras yolu ile intikale konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi.
2) Mirasçılık Belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge ya da noter tasdikli
örneği.
3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
ç) Markanın cebri icra yoluyla satılması halinde mülkiyet değişikliğinin sicile kaydı ve yayımlanması için
aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
1) Cebri icra yoluyla edinilen markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi.
2) Cebri icra yoluyla yapılan satışta, markanın kime satıldığını belirten ilgili merciin yazısı.
3) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
Kısmi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka
dosyası oluşturularak devir kapsamı mal veya hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka tescil numarası
verilerek düzenlenir. Marka, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve Gazetede
yayımlanır. Yeni oluşturulan marka tescil belgesi için belge düzenleme ücreti alınır.
Markanın mülkiyetindeki değişikliğin birden fazla sayıda tescile ilişkin olması halinde, ilgili tüm tescil
numaralarının talep dilekçesinde belirtilmesi, değişikliğin aynı hukuki işlemden kaynaklanması ve markanın eski ve
yeni sahiplerinin aynı olması şartıyla tek bir talep yeterli olur. Ancak talep dilekçesinde yer alan her marka için ayrı
ücret ödenir.
Markanın mülkiyetinde değişikliğe ilişkin taleplerde belgelerin yabancı dilde olması halinde ilaveten belgenin
yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin de sunulması gerekir.
Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Enstitü, mülkiyet değişikliği talebine ilişkin olarak, talep
sahibinden gerektiğinde noter tasdiki de dahil her türlü delilin sunulmasını isteyebilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Lisansın sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi.
b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını,
marka adını, varsa lisans ücretini, lisans süresini belirtir noter tasdikli lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı
dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Rehin talebinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi.
b) Rehne konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, rehin sözleşmesi veya rehin işlemini gösterir
yetkili mercilerce onaylanmış belge veya noter tasdikli örnekleri, rehin sözleşmesi veya belgenin yabancı dilde olması
halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.”
“Düzeltmenin aynı kişiye ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu durumlarda, hatanın ve talep
edilen düzeltmenin her bir başvuru ve tescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması ve tek bir ücret
ödenmesi yeterlidir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci ve 26 ncı maddeleri ve bu Yönetmeliğin 8 inci
maddesi hükümleri uyarınca talep edilen rüçhan hakkının Enstitüce uygun bulunması halinde, marka tescil belgesinde
ve sicilde rüçhan hakkına ilişkin bilgiye yer verilir.
Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış marka tescil başvurusuna dayanarak talep edilen Rüçhan Hakkı
4Belgesi, düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgenin Enstitüye sunulması koşuluyla, talep sahibine
verilir.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “maddede” ibaresi
“maddesinde” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Tescil başvurusu yapılmış bir markanın, Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 8 inci maddeleri
hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar
marka başvurusunun yayımından itibaren 3 ay içerisinde ilgili kişilerce Enstitü tarafından duyurulan Marka Yayına
İtiraz Formu örneğine uygun olarak hazırlanmış imzalı dilekçe ile yapılır. Enstitü, itiraz sahibinden, 1 ay içerisinde
gönderilmek üzere ek belge ile kanıt ve gerekçelerle ilgili açıklamalar isteyebilir.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “belge” ibaresinden önce gelmek üzere
“bilgi veya” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
dördüncü fıkra eklenmiştir.
“34 üncü ve 35 inci maddelerde belirtilen süreler içerisinde itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgenin
Enstitüye sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır.”
“İtirazlarda gerekçeler ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları da belirtilmek üzere ayrıntılı olarak
yazılır. İtiraz süresi sona erdikten sonra süresinde yapılmış itirazın kapsamını değiştirecek veya genişletecek mahiyette
yeni itiraz gerekçeleri ve bunlara ilişkin yeni bilgi ve belgeler sunulamaz, sunulsa da Enstitüce dikkate alınmaz. Ancak
itiraz dilekçesinde öne sürülen görüş, iddia ve gerekçeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belgeler Enstitüye
sunulabilir.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – Enstitünün marka tescil başvuruları ile ilgili tek taraflı işlemlerde aldığı karara yapılan itiraz
ücreti, itiraz kabul edildiği takdirde, Tebliğde yer alması kaydıyla marka tescil belgesi düzenleme ücretine mahsup
edilir veya talep üzerine başvuru sahibine iade edilir. Enstitünün bu itirazlar için almış olduğu itirazın kısmen kabulü
kararlarında mahsup ya da iade işlemi yapılmaz. Ayrıca Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında alınmış bir ret kararının, ret gerekçesinin itirazın incelendiği tarihte hükümden
düşmüş olması veya ret konusu ya da gerekçesi markaya veya başvuruya ilişkin devir, adres, nevi, unvan değişikliği
sebepleriyle kaldırılması veya Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında “kullanıma
dayalı ayırt edicilik iddiasının kabulü” sonucunda kaldırılması durumlarında da mahsup ya da iade işlemi yapılmaz.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
5