30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603
YÖNETMELİK
Türk Patent Enstitüsünden:
556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Marka” ve
“Bülten” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,”
“Bülten: Yayın ortamının türüne bakılmaksızın marka başvurularına ilişkin bilgilerin yayımlandığı Resmi
Marka Bültenini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru tarihi, başvuru dilekçesinin ve başvuru için gerekli evrakların Enstitü tarafından alındığı tarih, saat
ve dakikadır. Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, başvuru
tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde,
uluslararası tescil numarası küçük olan önce yapılmış sayılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru hakkına sahip olanlar ve başvuru dilekçesi
MADDE 7 – Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya bunların vekilleri marka tescil başvurusunda bulunabilir.
Marka tescil başvurusu, Enstitü tarafından duyurulan Marka Tescil Başvuru Formu bilgisayar ortamında
doldurulmak suretiyle Enstitüye sunulur. Elle doldurulmuş başvuru dilekçeleri kabul edilmez.
Marka başvuru dilekçesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.
a) Başvuru sahibinin kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.
b) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilin sicil numarası, kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.
c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
ç) Markanın baskı yoluyl