Yurtdışında Bir Ürün Var ve bu Türkiye de Yok Faydalı Model veya Patent Alabilirmiyim?

Hayır.Faydalı Model Belgesine konu buluş, buluş konusu Türkiye’de veya dünya çapında kamuya açılmışsa ya da Türkiye’de kullanılıyorsa yeni olarak kabul edilmez. Buluş konusu başvuru tarihinden önce Türkiye’de yapılan başka bir Patent ve Faydalı Model Belgesi başvurusunda açıklanmışsa, bu başvurular, başvuru tarihinden sonra yayınlanmış olsa dahi, buluş yeni sayılmaz.

“Yenilikte istisna olarak”

Başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden 12 ay öncesine kadar başvuru sahibi tarafından yapılan bir açıklama, buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaz.Başvuru konusunun açıkça yeni olmadığını kanıtlamak için, genel olarak bilinen kitaplardaki metinlerden alıntı yapılabilir. Genel olarak kullanılan internet arama motorlarındaki basit bir aramanın sonuçları da yenilikten yoksun olma kanıtı olarak kullanılabilir.

Faydalı Model başvurusu İçin Neler Gereklidir?
Tarifname
En az bir istem
Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimler
bir özet
başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge

Faydalı Model Şekli İnceleme ve Yayınlama Süreci
Başvurunun buluş konusunun patent verilemeyecek nitelikte olup olmadığı buluş konusunun yeni ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığı incelenir.Patent uzmanı buluş konusunun yeniliğini tespit etmek için buluş konusunun kamunun genel bilgisi kapsamında olup olmadığını kontrol eder.

“Usullere Faydalı Model Belgesi Verilirmi?”

Usullere faydalı Model Belgesi verilmez Faydalı Model belgesinin usuller ve bu usullerle elde edilen ürünler için verilmesine izin vermez. Bu yüzden, buluş konusu kısmen ya da tamamen böyle bir usulle ilgiliyse, Faydalı Model Belgesi verilemez. Aynısı bu usullerle elde edilmiş ürünler için de geçerlidir.

“Kimyasal Bileşenlere de faydalı Model belgesi verilmez.”

Kimyasal bileşenler için de Faydalı Model Belgesi verilmemesini öngörür. Ancak bu kimyasal bileşen içeren ya da bu bileşenlerden oluşan her maddenin kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Açıkça kimyasal bir etkiye sahip değilse veya kimyasal bir reaksiyonla bir ilgisi yoksa,madde kabul edilebilir.

Faydalı Model red edilme süreci

Faydalı model belgesi verilecek nitelikte olmadığı tespit edilirse,işlem durdurulur. Enstitü, bu kararında,kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istemlerde değişiklik yapması veya itiraz edebilmesi için, başvuru sahibine, kararın tebliği tarihinden itibaren üç ay süre verilir.

Faydalı Model Yayın Süreci

Başvuru sahibi eksiklikleri giderdiğinde TPE başvurunun bültende yayınlanacağını bildirir. Yayınlanma tarihinden itibaren, başvuru kamu incelemesine açılır.

Faydalı Model Yayınına itiraz

Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak sunulmalı ve itirazı destekleyecek kanıtlar da eklenmelidir.Bir faydalı model belgesinin verilmesine itiraz gerekçesi olarak, faydalı model belgesi almak için gerekli olan şartların yerine getirilmediği belirtilebilir.

İtiraz gerekçelerinden bir diğeri, buluş konusunun yenilik niteliğinden yoksun olması olarak gösterilebilir.Bir başka itiraz sebebi tarifnamenin yeteri kadar açık ve buluşun uygulanmasını sağlayacak yeterlikte açık olmadığı yönünde olabilir.

Üç aylık itiraz süresinin sonunda TPE yapılan itirazları başvuru sahibine bildirir ve bildirim tarihinden itibaren üç aylık bir süre tanır.
Bu süre içinde başvuru sahibi;
görüşünü destekleyecek gerekçelerle bir cevap iletebilir
başvurunun istemlerini değiştirebilir
TPE’den itirazı dikkate almadan belgeyi vermesini talep edebilir
Faydalı Model Belgesi Verilmesi Yada Reddedilmesi Kararı
İtiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya da
İtiraz varsa,
Başvuru sahibi itiraza cevap verdiğinde ya da istemlerini değiştirdiğinde ya da
Başvuru sahibinin itirazlara cevap vermesi için tanınan süre (yapılan itirazların tebliğinden sonra üç ay) sona erdiğinde faydalı model belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilir ve bu karar başvuru sahibine bildirilir.
Faydalı Model Belgesi verildiğini bildirmesiyle, başvuru sahibinden belge düzenleme ücretini ödemesi talep edilir. Ücretin ödenmesi için süre belge kararının bildirim tarihinden itibaren üç aydır, İlgili ücret ödendiğinde Faydalı Model için belge kararı verildiği Bültende yayınlanır.

“Belirtilen ücretin zamanında ödenmemesi durumunda Faydalı Model başvurusu için belge hazırlanmaz ve başvuru geri çekilmiş kabul edilir.”

Faydalı Model Belgesi Verildikten Sonra itiraz edilebilirmi?

Faydalı Model Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar Bir Faydalı Model başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler bu belgeye karşı şekli şartları, yerine getirmediği gerekçesini öne sürerek itirazda bulunabilirler Bu itirazların incelenmesinin sonucunda, belirtilen gerekli prosedür aşamalarından birinin uygulanmadığı veya TPE’nin önemli prosedür aşamalarından birini atladığı tespit edilirse, TPE belirtilen eksikliği giderir.Bu düzeltmenin faydalı model başvurusuna belge verilmesiyle ilgili işlemlerin geçersizliği gibi bir etkisi vardır. Bu durumda eksikliğin yapıldığı yere kadar geriye dönülerek, işlemler yeniden yapılır.

Bir Faydalı Model Belgesi patent Şekline dönüştürülebilirmi?

Başvuru sahibi, “başvurusunun patentten faydalı modele, ya da faydalı modelden patente dönüşümünü talep edebilir”. Dönüşüm talebinde bulunulan başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, aynı rüçhan hakkı veya hakları dönüşen başvuruya da tanınarak, başvuru tarihinden itibaren geçerli olur.Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak kararın gönderilmesinden önce, faydalı model başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini Enstitü’den talep edebilir.

Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüşüm talebinde sunulması gerekli olan belgelerde eksiklik varsa, Enstitü, bu talep tarihinden itibaren bir ay
içinde faydalı model başvurusunun, patent başvurusuna değiştirilerek işlem göreceğini ve bunun için sunulması gerekli olan belgeleri başvuru sahibine bildirir.Enstitü yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, başvuru sahibi, sunulması istenilen belgeleri tamamlar.

Başvuru sahibi bu süre içinde gerekli belgeleri sunmadığı takdirde değiştirme talebi yapılmamış sayılır ve başvuru faydalı model başvurusu olarak işlem görmeye devam eder.

Faydalı model başvurusunun Patent başvurusuna değiştirilmesi ile faydalı model başvurusu geçersiz olur.
Faydalı Model Belgesi