İnovasyon; yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesidir.
En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.
İnovasyon, bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal gönenç ve artan iş olanakları anlamına geldiğinden,inovasyon için gereken ortamın oluşturulması devletler için birinci öncelik olarak kabul edilir. Bu da başarıyla çalışan bir sistemin kurulmasını ve etkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını gerektirir. İnovasyonda sistem yaklaşımı, hem bilginin üretilmesi hem de yayılarak uygulanması süreçlerini kapsadığından politikanın odağı, kurumlar arasındaki etkileşime dayanır. ‘Ulusal inovasyon sistemi bu kurumlar bütününü ve aralarındaki bilgi, finansman ve regülasyon akışını tanımlayan dinamik bir sistemi ifade eder.
İnovasyon kelimesi bazen yaratıcılık ile karıştırılmaktadır. Türkçe’ye yenilikçilik veya yenilik olarak aktarılmaya çalışıldıysa da bu kelimeler inovasyonu ifade edememektedir. İnovasyon, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. İnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla ilgilidir.
Firmaların inovasyon yeteneklerini ve başarımlarını belirleyen politikaların etkinliği, bu politikaların yönetimiyle doğrudan ilişkilidir. Yönetişim, diğer tüm politika alanlarında olduğu gibi, inovasyon politikasında da, tasarlama ve uygulamada şeffaflık ve açıklığı; ilgili tüm aktörlerin katılımlarını ve sorumluluk üstlenmelerini ifade eder.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 Standardı, Çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, kontrol altına alınması, minimim seviyeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması için uygulamada bir rehber özelliği taşır.
NEDEN OHSAS 18001?
Kuruluşun İmajını Ve Rekabet Gücünü Arttırır.
Kaza Olma Riskini Azaltır
İş Gücü Kaybını Azaltır.
İSG Risklerinin İzlenmesini Ve Kontrol Altında Tutulmasını Sağlar.
Acil Durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve Kazalara Karşı Hazırlıklı Olmak,
İzin ve Yetki Belgelerinin Alınmasının Kolaylaştırır
Kârın ve Verimliliğin Artmasını, Maliyetlerin Azalmasını Sağlar.
Çalışanların Motivasyonunu ve Katılımını Arttırır.
İnovasyonun İSG’de Uygulanması
İnovasyonun birçok sektörde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği anlamında da katkısı ve önemi büyüktür. İş yerinde gerekli korumayı sağlamak ve çalışanlara emniyetli bir ortam sunmak için yüksek koruma çözümleri tasarlanmaktadır. Bu ürünler her türden sektör ve iş gücü ortamında çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini koruma konusunda kararlıdır. Bunlara örnek olarak; (Kişisel Koruyucu Donanım (KKD))Toz maskeleri, Gaz maskeleri, Motorlu ve hava beslemeli sistemler, Gürültüden Koruma, İletişim Çözümleri, Göz Koruma, Koruyucu Tulumlar, İşitme Koruması vb. verilebilir.
Tüm bu sayılan ürünler kullanıcıya teknoloji desteğiyle çok fonksiyonlu koruma ve konfor sağlamaktadır. Örneğin; zararlı tozlar ve hafif sıvı sıçramaları günümüz endüstriyel iş yerinde var olan tehlikelerden bazılarıdır. Üretilen tek kullanımlık tulumlar, risk altındaki çalışanların korunmasına yardımcı olurken, serbestçe hareket etmelerini ve işlerini verimli olarak yapmalarını sağlar veya koruyucu bir maske sadece solunum değil ayrıca göz, yüz, baş ve seçeneğe bağlı olarak boyun, omuz ve işitme koruması da sağlar. Ya da daha uzak mesafeler için iletişim kolaylığı sağlayan teknolojik araçlar da yine iş sağlığı ve güvenliği adına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra tüm ürünlerin ergonomik tasarıma uygun olarak üretilmesi de iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek önem taşımaktadır.

Dev Patent