MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir
markanın tescili konusunda yapılan başvuruya veya tescil edildiğinde korunmasına ilişkin
esasları belirlemektir.
(2) Bu Kanun, bir markanın tescili için yapılan başvuru, tescil, itiraz, tescilli bir
markanın korunması ve tescil sonrası işlemler ile ilgili usul ve esasları kapsar.
(3) Bu Kanun kapsamına girmeyen markalar, genel hükümler uyarınca korunur.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bülten: Marka başvurularının yayımlandığı Resmi Marka Bültenini,
b) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması: 26/1/1995 tarih ve 4067 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarih ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulunun kararı ile
onaylanan Anlaşmayı,
c) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,
ç) Garanti markası: Marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya
yetkili kılınmış birçok teşebbüs tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini,
üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan işareti,
d) Garanti Markası Teknik Şartnamesi: Garanti markasının kullanılma usul ve şeklini
gösterir şartnameyi,
e) Gazete: Sicile kaydedilen markaların yayımlandığı Resmi Marka Gazetesini,
f) İhtisas Mahkemesi: Fikri ve sınai haklar hukuk ve fikri ve sınai haklar ceza
mahkemesini,
g) Madrid Protokolü: 5/8/1997 tarih ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
onaylanan, Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi İle İlgili
Protokolü,
ğ) Marka: Bir teşebbüsün imalâtını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu
hizmetleri, başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işareti,
h) Nice Anlaşması: 12/7/1995 tarih ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
onaylanan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına
ilişkin Nice Anlaşması ve değişikliklerini,
ı) Ortak marka: Bir sözleşme çerçevesinde, tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir
araya gelen gerçek veya tüzel kişilerin oluşturduğu birliğe dahil teşebbüslerce üretilen mal
ve/veya hizmetleri, diğer teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve
bu teşebbüslerce ayrı ayrı kullanılabilen işareti,
i) Ortak Marka Teknik Şartnamesi: Ortak markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir
şartnameyi,
j) Paris Sözleşmesi: 8/8/1975 tarih ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
onaylanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine
Dair 20/3/1883 tarihli Sözleşme ile Türkiye tarafından onaylanmış değişikliklerini,
k) Sınıf: Markaların kullanılacağı mallar ve/veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre