556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede belirtilen marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile
markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, marka tesciline uygun markalara belge verilerek korunmalarına ilişkin
esasları, kuralları ve şartları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, Paris Sözleşmesi, TRIP’s, Nice Anlaşması, Viyana Anlaşması, Marka Kanunu Andlaşması ve
Madrid Protokolüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,
Kanun Hükmünde Kararname: 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
(Değişik:RG-30/3/2013-28603) Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret
veya hizmet markalarını,
Ortak marka: Bir sözleşme çerçevesinde tüzel kişilerin veya tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir
araya gelen gerçek kişilerin oluşturduğu birliğe dahil işletmelerce üretilen mal ve/veya hizmetleri, diğer
işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu işletmelerce ayrı ayrı kullanılabilen işareti,
Garanti markası: Marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış bir çok
işletme tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve
kalitesini garanti etmeye yarayan işareti,
Şekil: İki boyutlu şekilleri veya marka niteliği taşıyan malın kendisini göstermeyen, Kanun
Hükmünde Kararnamenin diğer hükümlerine uygun üç boyutlu şekilleri,
Vekil: 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri
Enstitü nezdinde temsil eden gerçek veya tüzel kişi marka vekilini,
(Değişik:RG-30/3/2013-28603) Bülten: Yayın ortamının türüne bakılmaksızın marka başvurularına
ilişkin bilgilerin yayımlandığı Resmi Marka Bültenini,
Gazete: Sicile kaydedilen markaların yayımlandığı Resmi Marka Gazetesini,
Sınıf: Markaların kullanılacağı mallar veya hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasını,
Sicil: Kayıt ortamının türündeki ayrıcalığa bakılmaksızın, markalara ilişkin tüm tescil bilgilerinin ve
tescil olunan marka ile ilgili olarak sonradan meydana gelen bütün değişikliklerin kayıt edildiği Markalar
Sicilini,
Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan
ücret tarifesine ilişkin tebliği,
Ücret: Tebliğde belirtilen ilgili ücretin, bu ücretin katma d