556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede belirtilen marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile
markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, marka tesciline uygun markalara belge verilerek korunmalarına ilişkin
esasları, kuralları ve şartları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, Paris Sözleşmesi, TRIP’s, Nice Anlaşması, Viyana Anlaşması, Marka Kanunu Andlaşması ve
Madrid Protokolüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,
Kanun Hükmünde Kararname: 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
(Değişik:RG-30/3/2013-28603) Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret
veya hizmet markalarını,
Ortak marka: Bir sözleşme çerçevesinde tüzel kişilerin veya tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir
araya gelen gerçek kişilerin oluşturduğu birliğe dahil işletmelerce üretilen mal ve/veya hizmetleri, diğer
işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu işletmelerce ayrı ayrı kullanılabilen işareti,
Garanti markası: Marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış bir çok
işletme tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve
kalitesini garanti etmeye yarayan işareti,
Şekil: İki boyutlu şekilleri veya marka niteliği taşıyan malın kendisini göstermeyen, Kanun
Hükmünde Kararnamenin diğer hükümlerine uygun üç boyutlu şekilleri,
Vekil: 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri
Enstitü nezdinde temsil eden gerçek veya tüzel kişi marka vekilini,
(Değişik:RG-30/3/2013-28603) Bülten: Yayın ortamının türüne bakılmaksızın marka başvurularına
ilişkin bilgilerin yayımlandığı Resmi Marka Bültenini,
Gazete: Sicile kaydedilen markaların yayımlandığı Resmi Marka Gazetesini,
Sınıf: Markaların kullanılacağı mallar veya hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasını,
Sicil: Kayıt ortamının türündeki ayrıcalığa bakılmaksızın, markalara ilişkin tüm tescil bilgilerinin ve
tescil olunan marka ile ilgili olarak sonradan meydana gelen bütün değişikliklerin kayıt edildiği Markalar
Sicilini,
Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan
ücret tarifesine ilişkin tebliği,
Ücret: Tebliğde belirtilen ilgili ücretin, bu ücretin katma değer vergisinin ve varsa harcının toplamını,
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu: Enstitünün almış olduğu kararlara karşı yapılacak itirazları
inceleyen ve değerlendiren Kurulu,
Paris Sözleşmesi: Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine
Dair 20 Mart 1883 tarihli Mukavele ile Türkiye tarafından onaylanmış değişikliklerini,
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması: 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması
uygun bulunan ve 31/12/1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanması Bakanlar Kurulunun 3/2/1995
tarih ve 95/6525 sayılı kararı ile kararlaştırılan anlaşmayı,
TRIP’s: Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının mütemmim cüzünü teşkil ederek tüm üyeleri
bağlayan ve bu anlaşmanın 1/C numaralı eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını,
Nice Anlaşması: 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve
13/8/1995 tarihli ve 22373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin
Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Nice Anlaşması ve Değişikliklerini,
Viyana Anlaşması: 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve
13/8/1995 tarihli ve 22373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası
Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşmasını,Marka Kanunu Antlaşması: 7/4/2004 tarihli ve 5118 sayılı kanunla onaylanan Marka Kanunu
Antlaşmasını,
Madrid Protokolü: Bakanlar Kurulu’nca 5/8/1997 tarihinde kabul edilen ve 22/8/1997 tarih ve 23088
sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili
Protokolü,
ifade eder.
Korumadan yararlanacak kişiler
Madde 5 — 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin öngördüğü şekilde,
korumadan yararlanacak kişiler aşağıda gösterilmiştir;
a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan
gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri
dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler,
b) Bu maddenin (a) bendi kapsamı dışında kalmakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki
kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de
karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de marka korumasından yararlanır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının markalarını, diğer devletlerin tescil etmesi veya edeceğini yazılı
olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.
İKİNCİ KISIM
Marka Başvurusu
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvurunun Yeri ve Tarihi, Başvuru Şartları
Başvurunun yeri ve tarihi
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler bir markayı
tescil ettirmek için Enstitüye başvuruda bulunur.
(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Başvuru tarihi, başvuru dilekçesinin ve başvuru için gerekli
evrakların Enstitü tarafından alındığı tarih, saat ve dakikadır. Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin
belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır.
Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil numarası küçük olan önce
yapılmış sayılır.
Bir marka tescil başvurusunda ancak tek bir markanın tescili talep edilebilir.
Başvuru hakkına sahip olanlar ve başvuru dilekçesi
Madde 7 —(Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/3/2013-28603)
Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya bunların vekilleri marka tescil başvurusunda bulunabilir.
Marka tescil başvurusu, Enstitü tarafından duyurulan Marka Tescil Başvuru Formu bilgisayar
ortamında doldurulmak suretiyle Enstitüye sunulur. Elle doldurulmuş başvuru dilekçeleri kabul edilmez.
Marka başvuru dilekçesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.
a) Başvuru sahibinin kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.
b) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilin sicil numarası, kimlik, adres ve diğer iletişim
bilgileri.
c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
ç) Markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneği.
d) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin
alfabesindeki karşılığı.
e) Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıf numaraları
ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
f) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
g) Ödemelere ilişkin bilgiler.
ğ) Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.
Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler
Madde 8 —(Değişik:RG-30/3/2013-28603)
Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
a) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
b) İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
c) Rüçhan hakkı talebi varsa, buna ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa, 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
d) Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik yönetmelik.
e) Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir
belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen başvuru ücreti tek sınıflı marka tescil başvuru ücretidir. Bir
marka tescil başvurusu birden fazla sınıf için yapılmışsa, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ücrete ek olarak
(b) bendinde belirtilen ilave sınıf ücreti de ödenir.
Vekaletname
Madde 9 —(Değişik:RG-30/3/2013-28603)
Marka tescil başvurusu dahil Enstitü nezdinde marka ile ilgili işlemlerin vekil aracılığı ile yürütülecek
olması halinde, vekilin Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz olması, temsil yetkisini ve tarih bilgisini
içeren yazılı vekaletname aslının veya marka vekili tarafından aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tarihini
içerir suretinin Enstitüye teslim edilmesi zorunludur.
Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan kişilerce yapılan marka tescil başvurularında,
başvuru veya tescil sonrası yapılacak diğer işlemlere ilişkin bildirimler başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgahı
varsa doğrudan başvuru sahibine yapılır. Başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa başvuru sahibine vekil
ataması için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde vekil atanmaz ise başvuru veya talep işlemden kaldırılır.
Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz bir vekil aracılığıyla yapılan başvuru ya da taleplerde
vekaletnamenin Enstitüye sunulmaması veya sunulan vekaletnamenin birinci fıkrada belirtilen şartları
taşımaması halinde, eksikliğin giderilmesi için vekile 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliğin
giderilmemesi halinde başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de ikametgahı varsa bildirimler doğrudan başvuru
ya da talep sahibine yapılır. Başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa başvuru ya da talep
işlemden kaldırılır.
İtirazla ilgili işlemlerde, itiraz süresi içerisinde vekaletnamenin Enstitüye sunulması zorunlu olup
vekaletnamenin sunulmaması halinde itiraz sahibinin Türkiye’de ikametgahı varsa bildirimler doğrudan itiraz
sahibine yapılır. İtiraz sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa itiraz işlemden kaldırılır.
Enstitü nezdinde başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi, itirazın geri çekilmesi işlemleri
ile kısmen veya tamamen bu sonuçları doğuracak işlemlerin vekil tarafından yapılabilmesi için, bu yetkileri
açıkça belirten ve noter tasdikli vekaletname sunulması gerekir.
Enstitü nezdinde işlem gören marka tescil başvurusu, itiraz veya diğer talepler hakkında birden fazla
vekil tayin edildiği durumlarda bildirime konu talep için yetkilendirilmiş vekillerden herhangi birine bildirimde
bulunulması yeterli olup, bu bildirim asile yapılmış sayılır.
Enstitü, vekaletnameyle ilgili olarak makul sebeplerle şüpheye düşerse, vekilden noter tasdiki de dahil
her türlü delilin sunulmasını isteyebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvurunun İncelenmesi
Şekli inceleme
Madde 10 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/3/2013-28603)
Enstitü, bir marka tescil başvurusunu 7 nci madde ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve
uygulanabilir durumlarda (b), (c), (ç) ve (d) bentleri açısından inceler.
Başvuru tarihi, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru dilekçesinin, markanın baskı
yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneğinin, başvuruya konu malların veya hizmetlerin listesinin ve
başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgelerin Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla
kesinleşir.
İkinci fıkrada belirtilen unsurlardan herhangi birinin eksik olduğu tespit edilirse başvuru şeklen
reddedilir ve başvuru sahibine söz konusu eksikliklerin giderilmesi için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde
eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru işlemlerine devam edilir. Bu durumda başvuru tarihi, eksiklikleri
giderilen bilgi veya belgelerin Enstitüce alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır. Eksikliklerin
belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.
İkinci fıkra kapsamı dışında kalan eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine 2 aylık süre verilir.
Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru tarihi etkilenmez. 9 uncu ve 11 inci madde
hükümleri saklı kalmak üzere 2 aylık süre içerisinde bu fıkra kapsamındaki eksikliklerin giderilmemesi halinde
başvuru işlemden kaldırılır. Ancak 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen bilgi veya belgenin verilen 2 aylık
süre içerisinde veya (e) bendinde belirtilen belgenin Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince
3 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulmaması halinde başvuru sadece rüçhan hakkından yararlanamaz.
8 inci maddenin (d) bendinde belirtilen teknik yönetmelikte, başvuru sahibi veya sahipleri gerçek kişi
ise kimlik bilgilerinin, tüzel kişi ise ticaret unvanlarının, adreslerinin, başvuruya ilişkin tek bir yazışma adresinin,
marka örneğinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının, markanın kullanım
usullerinin açıklanması gerekmektedir. Ayrıca, garanti markası teknik yönetmeliğinde; markanın garanti ettiği
mal veya hizmetlerin ortak özelliklerinin, markayı kullanmaya yetkili kişilerin, markayı kullanma hakkının ne
şekilde elde edileceğinin, markanın kullanma hakkının verilmesinden sonra denetimlerin kim tarafından, nasıl ve
hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların; ortak marka teknik yönetmeliğinde de ortak markayı kullanmaya yetkili olan işletmelerin, teknik yönetmeliğe aykırı
kullanma halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi zorunludur.
Sınıflandırma
Madde 11 —(Değişik:RG-30/3/2013-28603)
Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine göre başvuru dilekçesinde bulunan mal veya
hizmetler Nice Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırılır.
Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya
hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir.
Başvuru dilekçesinde, tescili talep edilen mallar veya hizmetler genel tabir kullanılmadan yazılır. Mal
veya hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise, genel tabirlerin açıklanması için 2 aylık süre verilir. Bu süre
içerisinde açıklamanın Enstitüye sunulmaması halinde Enstitü açıklanması talep edilen genel tabirleri listeden
çıkartır.
Enstitü, başvuru dilekçesinde yer alan mal veya hizmetlerin ait oldukları sınıflarda ve sınıf numaraları
üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Mal veya hizmet listesinin Nice Anlaşmasında yer alan
esaslara uygun olarak düzenlenmemesi halinde, gerekli görülen hallerde, Enstitü yapılacak düzenlemeler için
başvuru sahibinden sınıflandırma listesi düzenleme ücretinin 2 aylık süre içerisinde ödenmesini talep eder. Bu
süre içerisinde söz konusu ücretin ödendiğine ilişkin bilgi veya belgenin Enstitüye sunulmaması halinde başvuru
işlemden kaldırılır.
Birden fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıf ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi veya belgenin
Enstitü tarafından verilen 2 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulmaması halinde başvuru, mal veya hizmetlerin
başvuru dilekçesindeki yazılış sırası dikkate alınmak suretiyle, ödenen ücrete karşılık gelen sınıflar bakımından
değerlendirmeye alınır.
Süreler ve işlem formları
Madde 12 —(Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/3/2013-28603)
Kanun Hükmünde Kararnamede veya bu Yönetmelikte aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu
Yönetmelikte geçen tüm süreler 2 aydır.
Tebliğde yer alması kaydıyla, marka başvurusunun tescili için gerekli marka tescil belgesi düzenleme
ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgenin Enstitünün bu bilgi veya belgeyi talep etmesinden itibaren 2
aylık süre içerisinde Enstitüye sunulması gerekir.
Bu Yönetmeliğin 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 33 üncü maddeleri ile
ilgili diğer maddeler gereğince yapılacak işlemlerde, başvuru sahibi tarafından Enstitüye gönderilen belgelerde
eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru sahibine veya vekiline eksikliklerin giderilmesi için 2 aylık
süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde bu maddelerde öngörülen işlemler yapılmaz,
başvuru ya da talep işlemden kaldırılmış sayılır ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir.
Bu Yönetmelikte geçen başvuru formu, talep, dilekçe veya başvuru dilekçesi, Enstitü tarafından
geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Enstitüye sunulacak başvuru
veya taleplerde Enstitü tarafından geçerli kabul edilen bu işlem formlarının kullanılması zorunludur. Bu formlar
kullanılmaksızın yapılan başvuru veya taleplerde, başvuru veya talebin geçerli işlem formları ile hazırlanarak
Enstitüye sunulması amacıyla 2 aylık süre verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun ve Tescilin Yayımlanması
Başvurunun yayımlanması
Madde 13 — Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnamenin
29, 30, 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre reddedilmemiş bir marka tescil başvurusu, (Değişik ibare:RG-
30/3/2013-28603) periyodik olarak yayımlanan Bültende aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yayımlanır;
a) Başvuru numarası ve tarihi,
b) Başvuru sahibinin adı ve soyadı, adresi,
c) Marka örneği,
d) Mal veya hizmetlerin listesi ile ait oldukları sınıf kodları,
e) Mal/hizmet listesinden çıkartılmış olan mal veya hizmetler,
f) Vekil bilgileri.
Enstitü (Değişik ibare:RG-30/3/2013-28603) periyodik olarak yayımlanan bültene bağlı kalmaksızın
ek bülten yayımlayabilir.
Kanun Hükmünde Kararnamenin 29, 30, 31 ve 32 nci maddesi hükümlerine göre başvurunun
reddedilmesine başvuru yayımlandıktan sonra karar verilirse, red kararı ayrıca yayımlanır.
Tescilin yayımlanması
Madde 14 — Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine göre tescil edilen markalar, iki
ayda bir yayımlanan Gazetede ilân edilir. İlân, sicil kaydında bulunan bilgileri içerir.Tescilli markalara ve yayımlanmış marka tescil başvurularına ilişkin değişiklikler ve yenileme
işlemleri de Gazete veya Bültende yayımlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi
Bölünme talebi
Madde 15 — Bir marka tescil başvurusu, başvuru sahibinin veya varsa vekilinin talebi üzerine,
Enstitü tarafından başvuru tescil edilene kadar iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Tescilli
markaların bölünmesi mümkün değildir.
Bölünme için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;
a) Bölünme talebi dilekçesi,
b) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
c) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa, talep edilen işleme ilişkin
yetkinin varlığının açıkça belirtildiği, 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
Bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mallar ve/veya hizmetler, bölünmüş
başvurular arasında dağıtılabilir. Bölünmüş her başvuruya ayrı bir başvuru numarası verilir. Yeni başvuru
numarası almış bulunan bölünmüş başvurular, ilk başvurudan ve ilk başvurunun bölünmesi yoluyla oluşturulmuş
diğer başvurulardan bağımsız olup, her bir bölünmüş başvuru ayrı işlem görmeye devam eder. Bölünmüş
başvurular, ilk başvurunun başvuru tarihini ve varsa rüçhan hakkını korur. Bölünmüş başvuruların tekrar
birleştirilmeleri mümkün değildir. Başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen bölünme de ayrıca
yayımlanır.
Başvurunun bölünmesi talebi aşağıdaki durumlarda kabul edilmez;
a) Bölünmesi talep edilen başvurunun, yayınına itiraz halinde, itiraza konu olan malların ve/veya
hizmetlerin bölünmüş tek bir başvuruda kalmaması durumu,
b) Bölünmesi talep edilen başvurunun, Enstitünün ret kararına konu olması halinde, itiraza konu olan
malların ve/veya hizmetlerin bölünmüş tek bir başvuruda kalmaması durumu,
c) Bölünme talebinin reddini gerekli kılan haklı sebeplerin varlığı.
Kabul edilmeyen bölünme taleplerine ilişkin ücret iadesi yapılmaz ve Enstitüye irat kaydedilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yenileme
Yenileme başvurusu
Madde 16 — Koruma süresi sona eren bir marka, sahibinin veya vekilinin talebi ve yenileme
ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir.
Yenileme talebinin yapılması ve ücretin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son günü esas
alınarak önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu süresinin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir
ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık ilave süre
içerisinde de yapılabilir.
Yenileme başvurusu için gerekli belgeler
Madde 17 — Yenileme talebinin kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;
a) Talep dilekçesi,
b) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
c) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak
düzenlenmiş vekaletname.
Bir yenileme talebinde sadece tek bir markanın yenilenmesi talep edilebilir.
Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, yenileme talebine ilişkin olarak, başvuru
sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Sicile Kaydedilecek Diğer İşlemler
Unvan, adres veya nev’i değişiklikleri
Madde 18 —(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Unvan, adres veya nev’i değişikliklerinin sicile
kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
ç) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış
belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.Marka veya başvuru sahibinin unvan, adres veya nev’inin değiştiği durumlarda, talep dilekçesinin,
değişikliğe konu marka tescil veya başvuru numarasını gösterir ve yapılacak değişikliği içerir nitelikte olması
gerekir.
(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Değişiklik nedeninin aynı olması kaydıyla, talebin bir veya
daha fazla marka tesciline veya başvurusuna ilişkin olması halinde değişikliğin sicile kaydı, tescil veya başvuru
sayısına bakılmaksızın tek bir ücret alınarak yapılır.
Tescilli marka ile yayımlanan marka başvurularına ilişkin değişiklikler gazete veya bültende
yayımlanır.
Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, değişiklik talebine ilişkin olarak, başvuru
sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.
Markanın mülkiyetinde değişiklik
Madde 19 —(Değişik:RG-30/3/2013-28603)
Marka sahibi; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya markanın cebri icra yoluyla
satılması nedeniyle değişmişse, değişiklik aşağıda belirtilen belgelerin sunulması halinde sicile kaydedilir ve
Gazetede yayımlanır.
a) Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
1) Talep dilekçesi.
2) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
3) Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal
veya hizmetlerin belirtildiği noter tasdikli devir sözleşmesi.
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
b) Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki
belgelerin verilmesi zorunludur.
1) Birleşme veya ayni sermaye koyma borcuna konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı
talep dilekçesi.
2) Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili
mercilerce onaylanmış belge.
3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
c) Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi
zorunludur.
1) Miras yolu ile intikale konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi.
2) Mirasçılık Belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge ya da noter
tasdikli örneği.
3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
ç) Markanın cebri icra yoluyla satılması halinde mülkiyet değişikliğinin sicile kaydı ve yayımlanması
için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
1) Cebri icra yoluyla edinilen markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi.
2) Cebri icra yoluyla yapılan satışta, markanın kime satıldığını belirten ilgili merciin yazısı.
3) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
Kısmi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir
marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal veya hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka tescil
numarası verilerek düzenlenir. Marka, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve
Gazetede yayımlanır. Yeni oluşturulan marka tescil belgesi için belge düzenleme ücreti alınır.
Markanın mülkiyetindeki değişikliğin birden fazla sayıda tescile ilişkin olması halinde, ilgili tüm
tescil numaralarının talep dilekçesinde belirtilmesi, değişikliğin aynı hukuki işlemden kaynaklanması ve
markanın eski ve yeni sahiplerinin aynı olması şartıyla tek bir talep yeterli olur. Ancak talep dilekçesinde yer
alan her marka için ayrı ücret ödenir.
Markanın mülkiyetinde değişikliğe ilişkin taleplerde belgelerin yabancı dilde olması halinde ilaveten
belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin de sunulması gerekir.
Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Enstitü, mülkiyet değişikliği talebine ilişkin olarak, talep
sahibinden gerektiğinde noter tasdiki de dahil her türlü delilin sunulmasını isteyebilir.
Lisans
Madde 20 — Marka sahibi, markasına ait malların ve/veya hizmetlerin tamamında veya bir kısmında
kullanılmak üzere lisans verebilir. Lisans sözleşmesinde, Kanun Hükmünde Kararname ile konuya ilişkin diğer
kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz.
Lisansın sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;a) Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi,
b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal ve/veya hizmetleri, marka tescil
numarasını, marka adını, varsa lisans ücretini, lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi ya da bu sözleşmenin
aslına uygunluğunun noter tarafından tasdikli örneği,
c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp
Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.
Haciz
Madde 21 — Marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz sicile kaydedilir ve yayımlanır.
Markanın haczi, yenileme ve benzeri ücretlerin yatırılmaması sebebi ile marka hakkının sona
ermesine engel olmaz. Markanın haczi, devrine engel değildir.
Rehin
Madde 22 — Marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin taraflardan birinin talebi
üzerine sicile kayıt edilir ve yayımlanır. Markanın rehni, yenileme ve benzeri ücretlerin yatırılmaması sebebi ile
marka hakkının sona ermesine engel olmaz. Markanın rehni, devrine engel değildir.
(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Rehin talebinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki
belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi.
b) Rehne konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, rehin sözleşmesi veya rehin işlemini
gösterir yetkili mercilerce onaylanmış belge veya noter tasdikli örnekleri, rehin sözleşmesi veya belgenin
yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
Rehin aşağıdaki hallerde sona erer;
a) Alacağın ortadan kalkması veya rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi durumunda, marka
sahibi, alacaklıdan rehni terkin ettirmesini isteyebilir. Rehnin terkini için rehinli alacaklının noter tasdikli beyanı
aranır. Rehin hakkı sahibi terkin isteminde bulunmadığı takdirde, marka sahibi terkin davası açmak suretiyle
bunu sağlayabilir. Marka sahibi rehin hakkının sona erdiğini gösterir kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmek
suretiyle Enstitüden sicildeki rehin kaydının terkinini isteyebilir.
b) Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise bu şartın gerçekleştiğinin veya ortadan kalktığının
ispatlanması veya sürenin sona ermesi,
c) Markanın cebri icra yoluyla satılması durumunda, satışa ilişkin belgenin aslı veya noter tasdikli
suretinin Enstitüye sunulması ile rehin kaydı terkin edilir.
Hukukî işlemlerin başvurulara uygulanması
Madde 23 — Bu Yönetmeliğin 18, 19, 20, 21 ve 22 nci madde hükümleri marka tescil başvuruları
hakkında da uygulanır ve başvuru yayımlanmış ise bu hükümlerle ilgili işlemler de Bültende yayımlanır.
Marka tescil başvurusunun haczi veya rehni, marka başvuru işlemlerinin yürütülmesi için istenen
belgelerin süresi içerisinde gönderilmemesi sebebi ile marka başvurusunun işlemden kalkmasına engel
olmaz.
Hataların düzeltilmesi
Madde 24 — Marka veya başvuru sahibi veya bunların vekili tarafından yapılan, marka siciline,
belgelere, yazışmalara, Bültene veya Gazeteye yansımış olan, başvuru sahibinin adı ve adresindeki hatalar ile
ifade ya da kopyalama hatalarının ve aşikar hataların düzeltilmesine ilişkin talebin, hatanın yer aldığı belgenin
veya yazışmanın Enstitü tarafından gönderildiği veya Gazetede/Bültende yayımlandığı tarihten itibaren 2 ay
içerisinde yapılması gerekir.
Talebin değerlendirilebilmesi için aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur;
a) İlgili marka başvuru numarası veya tescil numarası ile düzeltilecek hata ve yapılacak düzeltmeyi
içeren imzalı talep dilekçesi,
b) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
c) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak
düzenlenmiş vekaletname.
Markaya, başvuru dilekçesi veya tescil belgesi kapsamında yer almayan malları/hizmetleri ekleme
sonucunu doğuracak düzeltme talepleri kabul edilmez. Marka örneği üzerinde değişiklik sonucunu doğuracak
hiçbir düzeltme talebi kabul edilmez. Bahsedilen türlerde düzeltmeleri içeren talepler için ücret iadesi yapılmaz
irat kaydedilir.
(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Düzeltmenin aynı kişiye ait birden fazla başvuru veya tescil ile
ilgili olduğu durumlarda, hatanın ve talep edilen düzeltmenin her bir başvuru ve tescil için aynı olması koşuluyla
tek bir talep yapılması ve tek bir ücret ödenmesi yeterlidir.İddia edilen hatanın gerçekten var olup olmadığı konusunda haklı nedenlerle şüpheye düşülmesi
halinde Enstitü, noter tasdikli de dahil, delil sunulmasını isteyebilir.
Enstitü, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar ile ilgili olarak kendi yaptığı hataları resen
veya talep üzerine ücret almadan düzeltir.
Başvurunun geri çekilmesi veya sınırlandırılması
Madde 25 — Başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesinden önce Enstitüye yapmış olduğu
başvuruyu geri çekmeyi veya mal ve/veya hizmet listesinin sınırlandırılmasını talep etmesi durumlarında,
aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması koşuluyla, başvuru işlemden kaldırılır veya mal ve/veya hizmet listesi
sınırlandırılır;
a) Geri çekilmek istenen başvurunun numarasını veya mal/hizmet listesinden çıkartılması talep edilen
malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep dilekçesi,
b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme veya sınırlandırma yetkilerini kapsayan noter
tasdikli vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,
c) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin
noter tasdikli örneği,
d) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu
beyannamenin noter tasdikli örneği,
e) (Mülga:RG-30/3/2013-28603)
Marka hakkından vazgeçme
Madde 26 — Marka sahibi aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması koşuluyla marka hakkından veya
markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçebilir;
a) Vazgeçilmek istenen markanın numarasını veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir
kısmından vazgeçilecek ise bu malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini
içeren talep dilekçesi,
b) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini kapsayan noter tasdikli vekaletname veya
söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,
c) Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter
tasdikli örneği,
d) Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu
beyannamenin noter tasdikli örneği,
e) (Mülga:RG-30/3/2013-28603)
YEDİNCİ BÖLÜM
Ücret, Suret, Sicil ve Rüçhan
Ücret
Madde 27 — Marka tescili ve yapılacak işlemler ile ilgili ücretler, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesi gereği
Enstitüce uygulanacak olan Ücret Tarifesine ilişkin Tebliğde yayımlanır.
Ücretler hizmeti talep edenden alınır. Ücreti, kanunî süresi içerisinde tam olarak ödenmeyen talepler
reddedilir. Bu Yönetmelikte aksi öngörülmediği sürece marka işlemleri için ödenen ücretlerin iadesi yapılmaz
irat kaydedilir.
Tescil belgesi sureti
Madde 28 — Marka sahibinin veya vekilinin talebi halinde marka tescil belgesi sureti verilir.
Tescil belgesi suretinin verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;
a) Talep dilekçesi,
b) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
c) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak
düzenlenmiş vekaletname.
Sicil sureti
Madde 29 — Marka sicili alenidir. Talep edilmesi ve ücretin ödenmesi koşuluyla sicil sureti verilir.
Henüz tescil edilmemiş bir marka tescil başvurusuna ilişkin bilgiler ve içerik, üçüncü kişilere ücret
mukabilinde ve sadece başvurunun Bültende ilanının ardından, ilan edilen bilgileri kapsayacak biçimde
verilebilir.
Sicil kaydında bulunması gereken bilgiler
Madde 30 — Marka sicilinde aşağıda belirtilen bilgiler yer alır;
a) Marka tescil numarası, başvuru ve tescil tarihi,
b) Marka örneği,
c) Marka sahibi gerçek kişi ise adı ve soyadı, tüzel kişi ise ticaret unvanı, uyruğu, adresi, varsa vekilin
adı ve soyadı veya unvanı ve adresi,d) Markanın üzerinde kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin listesi,
e) Nice sınıflandırmasına ilişkin sınıf numaraları.
Rüçhan
Madde 31 —(Değişik:RG-30/3/2013-28603)
Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci ve 26 ncı maddeleri ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi
hükümleri uyarınca talep edilen rüçhan hakkının Enstitüce uygun bulunması halinde, marka tescil belgesinde ve
sicilde rüçhan hakkına ilişkin bilgiye yer verilir.
Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış marka tescil başvurusuna dayanarak talep edilen Rüçhan
Hakkı Belgesi, düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgenin Enstitüye sunulması koşuluyla, talep
sahibine verilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili
Protokol Çerçevesinde Yapılan Marka Başvuruları
Uluslararası tesciller
Madde 32 — 22/8/1997 tarihli ve 23088 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası
Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol hükümleri çerçevesinde, Dünya Fikri Mülkiyet
Teşkilatı tarafından Enstitüye gönderilen uluslararası marka tescil başvurularının incelenmesinde ve uluslararası
başvuru veya tescillere ilişkin her türlü talebin değerlendirilmesinde, bahsedilen Protokol ile 12 Mart 1999 tarihli
ve 23637 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu
Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınır.
Menşe ofis başvuruları
Madde 33 — Enstitüde tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markaya dayanılarak, Madrid
Protokolü hükümleri çerçevesinde bir uluslararası tescil başvurusunun veya uluslararası tescillerle ilgili herhangi
bir talebin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına iletilmesinin istenmesi durumunda; Enstitü, bu Yönetmeliğin 32
nci (Değişik ibare:RG-30/3/2013-28603) maddesinde belirtilen Protokol ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
gerekli işlemleri yapar. Söz konusu taleplerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi
zorunludur;
a) Enstitüye hitaben yazılmış ve talebin içeriğini belirten dilekçe,
b) İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve ingilizce doldurulmuş standart form,
c) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
d) (Değişik:RG-30/3/2013-28603) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak
düzenlenmiş vekaletname.
Menşe ofis başvurularının incelenmesi sırasında, yukarıda bahsedilen belgelerden herhangi birinin
eksikliğinin veya usule aykırı kullanımının tespit edilmesi durumunda, Enstitü söz konusu eksikliğin giderilmesi
için başvuru sahibine veya varsa vekile bildirimde bulunur ve eksikliklerin iki ay içerisinde giderilmesini talep
eder. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise, talep usulden reddedilir ve alınan ücret iade edilmez
irat kaydedilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
İtiraz
Başvuru yayımına itiraz
Madde 34 —(Değişik fıkra:RG-30/3/2013-28603) Tescil başvurusu yapılmış bir markanın, Kanun
Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin
itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar marka başvurusunun yayımından itibaren 3 ay
içerisinde ilgili kişilerce Enstitü tarafından duyurulan Marka Yayına İtiraz Formu örneğine uygun olarak
hazırlanmış imzalı dilekçe ile yapılır. Enstitü, itiraz sahibinden, 1 ay içerisinde gönderilmek üzere ek belge ile
kanıt ve gerekçelerle ilgili açıklamalar isteyebilir.
(Mülga fıkra:RG-30/3/2013-28603)
Enstitü kararlarına itiraz
Madde 35 — Enstitü kararlarından zarar gören kişiler, ret veya kısmî red kararına bildirim tarihinden
itibaren iki ay içerisinde Enstitüye itirazda bulunabilir. Alınan kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişiler de,
doğrudan itiraz yetkisine sahiptir.
İtirazın şekli ve zamanı
Madde 36 —İtiraz, bu Yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen süreler içerisinde ve
itiraza ilişkin gerekçelerin de belirtildiği imzalı dilekçe ile Enstitüye yapılır.
Bu dilekçeye, itiraz ücretinin tam olarak ödendiğine ilişkin (Ek ibare:RG-30/3/2013-28603) bilgi
veya belge ile vekil tarafından yapılan itirazlarda vekaletname eklenir.
İtirazlarda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise, eksik belgeler itiraz süresi içerisinde
tamamlanabilir. Karara itirazlarda, belgeler eksiksiz olarak verilmiş ise iki aylık sürenin tamamlanmasıbeklenmeden incelemeye başlanabilir. (Değişik cümle:RG-30/3/2013-28603) 34 üncü ve 35 inci maddelerde
belirtilen süreler içerisinde itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgenin Enstitüye sunulmaması halinde
itiraz yapılmamış sayılır.
(Ek fıkra:RG-30/3/2013-28603) İtirazlarda gerekçeler ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları
da belirtilmek üzere ayrıntılı olarak yazılır. İtiraz süresi sona erdikten sonra süresinde yapılmış itirazın kapsamını
değiştirecek veya genişletecek mahiyette yeni itiraz gerekçeleri ve bunlara ilişkin yeni bilgi ve belgeler
sunulamaz, sunulsa da Enstitüce dikkate alınmaz. Ancak itiraz dilekçesinde öne sürülen görüş, iddia ve
gerekçeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belgeler Enstitüye sunulabilir.
İlgili dairenin düzeltme kararı
Madde 37 —İtirazın haklı olduğu ve doğruluğu anlaşılır ise; itiraza konu olan karar, Enstitünün ilgili
dairesince kısmen veya tamamen düzeltilir.
Enstitünün ilgili dairesi, yapılan itirazın haklı olduğuna veya doğruluğuna kanaat getirmezse, itirazı
herhangi bir yorumda bulunmaksızın, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna gönderir.
İtirazın incelenmesi
Madde 38 —İtiraz incelenebilir nitelikte ise, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itirazın
incelenmesi işlemlerini başlatır.
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, bir ay içerisinde diğer taraf veya makam tarafından ileri
sürülen görüşler hakkında, gerek duyduğu takdirde tarafları görüşlerini bildirmeye davet eder.
İtiraz ücreti
Madde 39 —(Değişik:RG-30/3/2013-28603)
Enstitünün marka tescil başvuruları ile ilgili tek taraflı işlemlerde aldığı karara yapılan itiraz ücreti,
itiraz kabul edildiği takdirde, Tebliğde yer alması kaydıyla marka tescil belgesi düzenleme ücretine mahsup
edilir veya talep üzerine başvuru sahibine iade edilir. Enstitünün bu itirazlar için almış olduğu itirazın kısmen
kabulü kararlarında mahsup ya da iade işlemi yapılmaz. Ayrıca Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alınmış bir ret kararının, ret gerekçesinin itirazın incelendiği
tarihte hükümden düşmüş olması veya ret konusu ya da gerekçesi markaya veya başvuruya ilişkin devir, adres,
nevi, unvan değişikliği sebepleriyle kaldırılması veya Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin 2 nci
fıkrası kapsamında “kullanıma dayalı ayırt edicilik iddiasının kabulü” sonucunda kaldırılması durumlarında da
mahsup ya da iade işlemi yapılmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kaldırılan mevzuat
Madde 40 — 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 556 sayılı Markaların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 —(Mülga:RG-30/3/2013-28603)
Yürürlük
Madde 41 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.