Adres Değişikliği

Türk Patent Enstitüsünde kaydı bulunan başvuru sahiplerinin adreslerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu değişikliğin başvuru sahibinin sisteme kayıtlı adresine de yansıtılmasını sağlayacak olan işlemidir.

Alt Lisans

Lisans veren kişinin bilgi dâhilinde, lisans alan kişinin, verilen hakları 3. kişilere (alt lisans alan), istediği kapsam ile devretme hakkıdır.

Ana İstem

Buluşun asıl korunması istenilen ve istem bölümünde ilk sırada yer alan kısımdır.

Arabuluculuk Talebi

Kamu yararı dışındaki hallerde isteğe bağlı lisans isteminin reddi durumunda, zorunlu lisans talep eden kişi, dilerse bu talebi ile doğrudan ihtisas mahkemesine başvurabilir ya da enstitüye başvurarak kendi aralarında kuramadıkları lisans sözleşmesinin enstitünün arabuluculuğu ile kurulmasını isteyebilir.

Araştırma Talebi

Buluşun araştırma işlemlerinin yapılması için başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma raporu düzenlenmesi için talepte bulunulabilir.

Araştırma Raporu

Başvurulan patent dosyasının patentlenebilirlik kriterlerine uyup uymaması bakımından görüş bildiren uluslararası araştırma kurumlarınca hazırlanan rapordur.

Araştırma Raporu Yayımlanması

Patent araştırma sonucunun 3. şahısların bilgisine sunulması ve (belirli ülkelerde) itiraza açılması amacıyla 6 ay boyunca bültende yayınlanmasıdır.

Artırımlı Yıllık Ücret

Patentin koruma süresi boyunca, her yıl vadesinde peşinen ödenmesi gereken ücretin gecikmeli ödenmesi durumunda %25-%50 artırımlı olarak uygulanan cezalı ücrettir.

Avrupa Patent Ofisi

Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında tek bir patent başvurusu ile 34 Avrupa ülkesinde tescil olanağı sağlayan kuruluştur.

Ayırt Edici Nitelik

Başvurunun, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir başvurunun bu kullanıcıda yarattığı izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasıdır.

Azletme

Vekâlet verilen firma veyahut şahıstan vekâletin geri alınması

Bağımlı İstem

Ana istemdeki özelliklerin detayını veren istemlerdir. Bir başvuruda bağımlı istem olması zorunlu değildir.

Bağımsız İstem

Buluşun temel özelliklerini içeren ana istem bölümüdür. Başvuruda bir bağımsız istem olması zorunlu olduğu gibi birden fazlada olabilir.

Başvurunun Geri Çekilmesi

TPE’ ye yapılan başvurunun hak sahibinin isteği üzerine geri çekilmesidir.

Başvuru Harcı

Türk Patent Enstitüsü’ ne başvuruların yapılması aşamasında ödenen resmi tutardır.

Başvuru Numarası

Yapılan başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından kayda alındığına dair verilen resmi numaradır.

Başvuru Sahibi

Başvuruyu yapan gerçek ya da tüzel kişidir.

Başvuru Sicil Numarası

Türk Patent Enstitüsü ile yapılan yazışmalarda evraklara verilen takip numarasıdır.

Belge Düzenleme

Tescil edilmeye hak kazanan markanın Türk Patent Enstitüsü tarafından basılı bir doküman olarak düzenlenmesi.

Be